Trang chủ » SẢN PHẨM » Phòng sạch » Hộp chuyển - Passbox

Pass Box là hộp trung chuyển sản phẩm, vật mẩu, thiết bị, vật liệu được chuyển vào phòng thông qua pass box để tránh tình trạng bị nhiễm chéo từ phòng sạch qua phòng bẩn và ngược lại.